Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství od zahájení svozu i poplatek na rok 2024                       - se dozvíte z d e
 
Svoz velkoobjemného a nebezpečného odpadu bude v roce 2024 proveden:        
29. dubna a 14. října 2024 vždy od 16ti hod.

 

INFORMACE TS HLINSKO KE VOZU  velkoobjemového a nebezpečného odpadu v obcích

 

V případě, že by měl někdo z občanů zájem o odvoz velkoobjemového nebo nebezpečného odpadu mimo výše uvedené dva termíny,  má možnost jej odevzdat ve sběrném  dvoře Recycling a.s. v Proseči,  ul. Borská 75.

Tato služba není hrazena z místního poplatku, ale  každý si jí musí uhradit sám.     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                      PRAKTICKÝ PŘEHLED  -" Jak nakládat s odpady"

                   Upozornění TS Hlinsko k čipování a označení popelnic

 

SVOZ POPELNIC V ROCE 2024 - 1 x za 14dnů - LICHÉ TÝDNY - středa

Každá nemovitost má povinnost vlastnit nádobu na  komunální odpad, kterou musí mít označenou číslem popisným a očipovanou.

Všechny popelnice byly v termínu do 30.dubna 2021 obecním úřadem očipovány.     

V případě výměny popelnice za novou nebo většího objemu, je povinnost každého občana změnu nahlásít obecnímu úřadu.

Pokud nebudete respektovat to, co do konkrétní popelnice patří, popelnice Vám nebude vyvezena.

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství  na rok 2024 je schválen zastupitelstvem obce ve výši 1.000,-Kč na osobu/rok a 1.000,-Kč/rok, za nemovitost, kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu.

  Úhradu lze provést také bezhotovostně,

na účet obce č.  1141645309/0800   - variabilní symbol uveďte:

1345 a číslo popisné nemovitosti ,  na příklad  čp. 24 bude  134524

 


    -Třídění odpadů

 Dle zákona o odpadech č. 185/2001Sb. a o znění některých dalších zákonů má každý povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství  a nebezpečné vlastnosti.

V případě vzniku odpadů musí být zajištěno přednostní využití před jejich odstraněním.

Přednostním využitím odpadů se rozumí například:

- recyklace - papír, sklo, plasty, kovy atd.

- kompostování - biologicky rozložitelný odpad na př. potraviny, odpad ze zeleně, listí, zbytky ovoce a zeleniny

  Na třídění odpadů jsou k dispozici kontejnery

:- u prodejny na:  PAPÍR,  PLASTY,  SKLO-barevné a bílé, drobný KOVOVÝ odpad, použitý kuchyňský OLEJ  -- od roku 2023 TEXTIL.

-  na veřejném prostranství - horní část obce -  PLASTY - PAPÍR,  SKLO-barevné a bílé a od      května 2020 také na drobný KOVOVÝ odpad

- V KUTŘÍNĚ:    PAPÍR, PLASTY,  SKLO-barevné a bílé

Je zakázáno odkládání veškerého odpadu mimo nádoby určené ke sběru odpadů (kontejnery), toto platí zejména u nádob na tříděné odpady ( platy, papír, aklo) v případě, že jsou nádoby plné. Tyto odpady je třeba shromažďovat doma do doby, než budou příslušné nádoby vyprázdněny.

Nebezpečné a velkoobjemové odpady  shromažďovat doma do doby mobilního sběru, který je prováděno 2x ročně a neodkládat ke kontejnerům.

DĚKUJEME VŠEM OBČANŮM, KTEŘÍ  ODPADY TŘÍDÍ  DO UMÍSTĚNÝCH KONTEJNERŮ 

jak třídit  -  VÍCE ZDE


Použité   drobné elektrospotřebiče a alkalické baterie, můžete odložit v chodbě obecního úřadu do nádoby k tomu určené

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    ODKAZ:   SKLÁDKOVÁNÍ  ZEMINY-  STAVEBNÍ SUŤ -                                                 

- firma HAVELKA - uhelné sklady HRUŠOVÁ - na požádáníé přistaví kontejner na stavební suť.- mobil: 602 489 489

SKLÁDKOVÁNÍ ZEMINY NOVĚ I V SOUSEDNÍ OBCI  ZDERAZ - INFORMACE ZDE


-  POUŽITÝ KUCHYŇSKÝ  OLEJ  A TUKY  NEPATŘÍ DO ODPADU -

   SLÉVEJTE  DO   PLASTOVÝCH  LAHVÍ A  UZAVŘENOU PET LÁHEV  VHOĎTE   DO  PŘIPRAVENÝCH  NÁDOB  U  MÍSTNÍ  PRODEJNY  -a   V KUTŘÍNĚ  U  ČEKÁRNY.

Nádoby byly umístěny koncem roku 2017.


ZPĚTNÝ ODBĚR  PNEUMATIK -   SBĚRNÉ DVORY ANI TECHNICKÉ SLUŽBY HLINSKO NEMOHOU BÝT MÍSTY ZPĚTNÉHO ODBĚRU PNEUMATIK. a to z důvodu, že odběratel opět navýšil cenu až na 2 690,-Kč/t.. A to se potom promítne obcím - občanům, do nákladů na svoz velkoobjemového odpadu.

   V České republice je zřízen kolektivní systém -pověřena firma  ELTMA, která se zabývá  a má již zřízená sběrná místa, kde se odevzdávají ojeté pneumatiky   z d a r m a.

   Nám nejbližší sběrna  kolektivního systému ELTMA je v autoservisu - Servis VINCENCI s.r.o. Skuteč, Vilibalda Svobody 948  a  dále  viz přiložená  stránka  - z d e

                    V roce 2018 bylo  upraveno  stání pod kontejnery, v Perálci i Kutříně.                                 foto ze svozu velkoobjemového odpadu /

/