Právní předpisy obce

 Dle zákona č.  35/2021Sb.,o sbírce právních předpisů územně samosprávných celků a některých správních úřadů,  od 1.ledna 2022 nové i stávající právní předpisy obce   /dosud obecně závazné vyhlášky /,  jsou zveřejňovány  na portálu  veřejné správy.

              Obcím odpadá povinnost  vést evidenci právních předpisů, které vydala.

                                         Najdete je pod níže uvedeným odkazem:

                     https://sbirkapp.gov.cz/vyhledavani/jednoduche

   

               Právní předpisy nezveřejněné na uvedeném portálu nejsou platné

  Pokud není stanovena účinnost právního předpisu pozdější, nabývá právní předpis obce účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jeho  vyhlášení ve Sbírce právních předpisů..