Základní informace

Povinně zveřejňované informace obce Perálec, dle vyhl. č. 442/2016Sb., kterou    se stanoví struktura informací zveřejňovaných  o povinném subjektu dle   zákona č. 106/1999Sb. o svobodném  přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  NÁZEV -    

  OBEC PERÁLEC

 2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ:

     Obec PERÁLEC, jako základní územně samosprávný celek je založen na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 uvedeného právního předpisu.

Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č.. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů . Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích  svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů. Obec spravuje své záležitosti samostatně, v samostatné působnosti, v přenesené půsdobnosti vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony.

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA:

   a). - zastupitelstvo

      Složení zastupitelstva

 
Vendula Drahošová starostka -neuvolněná     724180911
Jiří Albrecht místostarosta-neuvolněný 731257782
Ing. Josef Dvořák                 člen ZO  
Zdeněk Háněl člen ZO  
Jitka Kašparová člen ZO  
Mgr. Jana Renzová člen ZO  
Dušan Šimon člen ZO  
Martina Štrumfová člen ZO  
Stanislav Vostřel člen ZO  
 
   Obec Perálec má 9ti členné zastupitelstvo, které bylo zvoleno při řádných volbách, konaných 23. a 24. září 2022.
                                                               
       Finanční výbor:     předseda - Ing. Josef Dvořák
                                    členové   -  Jitka Kašparová
                                                -  Zdeněk Háněl
 
  Kontrolní výbor:   předseda - Dušan Šimon
                                      členové   - Stanislav Vostřel
                                                         - Milada Drahošová
 
      Komise školská, kulturní se sborem pro občanské záležitosti:
                                       předseda    -  Mg. Jana Renzová
                                                                       členové       -  Marie Drahošová
                                                                                          -  Ivona Holanová
                                                                                          -  Irena Sysová
                                                                                          -  Bc. Libuše Špičáková     
   
  b).  rada obce není zřízena
    
     
4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ
 
                                - POŠTOVNÍ ADRESA i adresa úřadovny pro osobní návštěvu                  OBECNÍ ÚŘAD PERÁLEC,
 se sídlem PERÁLEC 24, 539 44 Proseč
 
   ÚŘEDNÍ HODINY     středa od 14.00  do 17.00 hod
 
   -TELEFONNÍ ČÍSLA:  469 321 210
 
    -INTERNETOVÉ STRÁNKY:    www.peralec.cz
 
   -ADRESA e-podatelny:     info@peralec.cz
 
   -ID  datové schránky -      s4ib3gn
 
                            Účetní obce  -  Iveta Nováková      - tel. 602 651 189                              
                                       -  Martina Štrumfová   - tel. 775 660 950                   
                             
                                       Kronikářka -  Bc. Libuše Špičáková                                         
 
Veřejný internet  a knihovna
 
 Veřejný internet - je umístěn v obecní knihovně 
- je přístupný v době provozní doby knihovny -
Vedoucí obecní knihovny -  Iva Vostřelová
 
STŘEDA od 16³°  do 17³° hod  
 
 
5. BANKOVNÍ SPOJENÍ:  
 
     -  základní běžný účet  -     česká spořitelna a.s.  - č.ú. 1141645309/0800
    -  účet pro příjem dotací:    česká národní banka - č.ú. 94-6611531/0710
 
 
6. Identifikační číslo organizace (IČO)
  00270661
 
7. Daňové identifikační číslo - (DIČ)
 
CZ 00270661 - nejsme plátci DPH
 
8. DOKUMENTY
 
ÚZEMNÍ PLÁN OBCE -  z d e
                   -  ROZPOČET OBCE -  na.www.peralec.cz
                               
       -   STRATEGIE ROZVOJE OBCE 
 
- JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE
 
 
Územní veřejná správa
po zrušení okresních úřadů - pro OBEC PERÁLEC:
                 
                       Obec s rozšířenou působností:   Městský úřad  CHRUDIM
                      Pověřený obecní úřad:                Městský úřad  SKUTEČ
                       Stavební úřad:                             Městský úřad  PROSEČ
                       Matriční úřad:                                                     PROSEČ
                        Finanční úřad:                                                    CHRUDIM
                        Katastrální úřad:                                                CHRUDIM
                         Pozemkový úřad:                                               CHRUDIM
                        Okresní soud:                                                    CHRUDIM
                        Celní úřad:                                                         CHRUDIM
                            Vojenská správa:                                              PARDUBICE
 
Ověřování pravosti podpisů, opisů nebo kopií
 
Obecní úřad provádí ověřování pravosti podpisů a ověřování shody opisů nebo kopií,
dle z. č. 21/2006 Sb. v platném znění.
 
ověření - za  každý podpis - správní poplatek 30,- Kč
ověření kopie za každou započatou stránku - správní poplatek 30,- Kč
 
 
 
-Místo a způsob, jak získat příslušné informace:
V kanceláři obecního úřadu Perálec,
 
  Kde lze podat žádosti či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání a nebo obdržet rozhodnutí :
 
Poštou na adresu Obecní úřad Perálec, se sídlem Perálec 24, 539 44 Proseč ,
nebo osobně v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách.
 
 
Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu :
 
Odvolání lze podat písemně nebo ústně do protokolu v kanceláři obecního úřadu v zákonné lhůtě, která je uvedená v rozhodnutí v odstavci odvolání.
 
Obec předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání
e-mail: info@peralec.cz
prostřednictvím datové schránky: s4ib3gn
 
 
Organizace zřizovaná obcí:
 
Příspěvková organizace Základní a mateřská škola v Perálci čp 71, okres Chrudim,
sdružuje: základní školu, mateřskou školu, školní jídelnu a školní dužinu
IČO  70 99 24 28
Číslo účtu 11453227359 / 0800

 mapa